Company Info

Hội Viên

VINA NHATRANG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

%alt

        Coâng ty Coå phaàn cô khí VINA Nha Trang laø ñôn vò cô khí chuyeân ngaønh Thieát keá, cheá taïo, cung caáp,  laép ñaët caùc loaïi thieát bò cheá bieán caø pheâ&  noâng saûn, tieâu thuï noäi ñòa vaø xuaát khaåu. Coâng ty coù Truï sôû chính taïi  Loâ A7 – A10, Cuïm coâng nghieäp Dieân phuù - huyeän Dieân khaùnh - tænh Khaùnh hoøa, caùc nhaø maùy gia coâng xuaát cheá taïo taïi Nha Trang & Dieân Khaùnh, caùc Chi nhaùnh & Traïm baûo haønh taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Thaønh phoá Ñaø Naüng, tænh Ñaklak, tænh Gia Lai, tænh Laâm Ñoàng vaø ñang tieáp tuïc ñöôïc môû roäng ñeán nhieàu khu vöïc troïng ñieåm khaùc trong caû nöôùc.

          Tieàn thaân cuûa Coâng ty laø Xöôûng cô khí VINACAFE Nha Trang moät ñôn vò tröïc thuoäc Toång Coâng ty Caø Pheâ Vieät Nam, thaønh laäp vaøo 9/1997 vaø coå phaàn hoùa vaøo naêm 2004. Sau hôn 10 naêm hoaït ñoäng, ngaøy nay Coâng ty Coå phaàn Cô Khí VINA NHA TRANG laø ñôn vò cô khí trong nöôùc coù ñuû khaû naêng gia coâng cheá taïo vaø laép ñaët haàu heát thieát bò trong daây chuyeàn cheá bieán caø pheâ töø sau cung ñoaïn thu hoaïch  quaû töôi cho ñeán khaâu rang xay caø pheâ boät. Thieát bò saûn phaåm cuûa ñôn vò khoâng ngöøng ñöôïc caûi tieán treân cô sôû ñaàu tö thieát bò coâng ngheä gia coâng hieän ñaïi, keát hôïp öùng duïng caùc thaønh töïu coâng ngheä cheá bieán tieân tieán treân theá giôùi, ñaëc bieät laø caùc loaïi thieát bò cheá bieán caø pheâ chaát löôïng cao ñaùp öùng tieâu chuaån xuaát khaåu.

 %alt     %alt

       Saûn phaåm cuûa ñôn vò ñeán nay ñaõ chieám lónh treân 80% thò tröôøng thieát bò cheá bieán caø pheâ noäi ñòa vaø vöôn tôùi thò tröôøng caùc nöôùc trong khu vöïc Ñoâng nam AÙ nhö Laøo, Thaùi lan, Indonesia, Mianmar, caùc nöôùc Chaâu Phi nhö Uganda, Ethiopia, Kenya vaø moät soá quoác gia khaùc nhö  UÙc, Myõ, Brazil, v.v…

        Trong quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa doanh nghieäp  Laõnh ñaïo Coâng ty ñaõ khoâng ngöøng quan taâm ñeán coâng taùc chaêm soùc vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, nhieàu chöông trình huaán luyeän, ñaøo taïo ñöôïc xaây döïng vaø trieån khai haøng naêm, töø ñoäi nguõ lao ñoäng kyõ thuaät ñeán Laõnh ñaïo doanh nghieäp, phaïm vi ñaøo taïo ña daïng bao goàm noäi boä, trong nöôùc vaø quoác teá. Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001:2000 ñöôïc xaây döïng töø giöõa naêm 2004 vaø chính thöùc ñöôïc Coâng ty aùp duïng vaøo ñaàu naêm 2006; hieän nay ñang aùp duïng Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån  ISO 9001:2008.  Ñôn vò cuõng thöïc hieän toát coâng taùc chaêm lo söùc  khoeû, caûi thieän ñieàu kieän vaø moâi tröôøng laøm vieäc ñaûm baûo coâng taùc An toaøn – veä sinh lao ñoäng cuõng nhö caùc cheá ñoä chính saùch lieân quan ñeán ngöôøi lao ñoäng.  Caùc bieän phaùp theo kieåm soaùt moâ hình 5S, KAIZEN ñeàu ñöôïc öùng duïng trong saûn xuaát vaø mang laïi nhieàu hieäu quaû thieát thöïc.  

         Vôùi nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc, taäp theå caùn boä vaø ngöôøi lao ñoäng Coâng ty nhieàu naêm lieàn ñöôïc Toång Coâng ty Caø Pheâ Vieät Nam, Phoøng Coâng nghieäp vaø Thöông maïi Vieät Nam, Boä Coâng thöông, caùc cô quan ban ngaønh Trung öông vaø ñòa phöông ñoäng vieân khen thöôûng. Ñaàu naêm 2006 Coâng ty ñaõ tieán haønh ñaêng kyù thöông hieäu saûn phaåm VINA NHATRANG, vôùi chính saùch “ Chaát löôïng oån ñònh, vöôït qua söï mong ñôïi cuûa khaùch haøng”  Thöông hieäu VINA NHATRANG ñöôïc ngöôøi tieâu duøng lieân tuïc bình choïn vaø ñaùnh giaù cao qua nhieàu naêm, caùc danh hieäu ñaït ñöôïc:

-         Cuùp vaøng Thöông hieäu Vieät

-         Top 500 thöông hieäu uy tín nhaát Vieät Nam naêm  2007 ( do taäp ñoaøn ICHI Nhaät baûn vaø Lieân hieäp caùc Hoäi Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät Vieät Nam bình choïn).

-         Nhaõn hieäu haøng hoùa noåi tieáng naêm 2008 ( do Cuïc sôõ höõu trí tueä  vaø Hoäi sôû höõu trí tueä Vieät Nam bình choïn qua Chöông trình Nhaõn hieäu caïnh tranh – noåi tieáng quoác gia 2008).

-         Top 100 Thöông hieäu haøng ñaàu Vieät Nam naêm 2008, 2009 ( do Lieân hieäp caùc Hoäi Hoäi Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät Vieät Nam bình choïn).

-        Cup Top Ten Thöông Hieäu Vieät Ngaønh haøng Năm 2008, naêm 2009 , . ..

-       Cờ thi đua của Chính phủ năm 2008, cờ thi đua của Bộ Lao động Thương binh & xã hội năm 2009.

     Caùc baèng khen cuûa Boä coâng thöông, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Phoøng Coângnghieäp vaø Thöông maïi Vieät Nam, Baèng khen cuûa UBND Tænh Khaùnh Hoøa , . . .

     Toång Giaùm ñoác Coâng ty nhieàu naêm lieàn cuõng ñöôïc nhieàu cô quan ban ngaønh khen thöôûng.  Baèng khen cuûa Boä coâng thöông, Toång Coâng ty Caø pheâ Vieät Nam, Phoøng coâng nghieäp vaø thöông maïi Vieät Nam, UÛy ban nhaân daân tænh Khaùnh hoøa; Doanh nhaân tieâu bieåu nhieàu naêm lieàn do Thôøi baùo Kinh teá Saøi Goøn, Lieân hieäp caùc Hoäi KHKT Vieät Nam vaø UÛy ban Nhaân daân tænh Khaùnh Hoøa baàu choïn; Doanh nhaân tieâu bieåu Vieät Nam khoái ñòa phöông 2009 do VCCI  trao taëng 2009, . . .

%alt

Trong phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa Coâng ty trong nhöõng naêm tôùi, Phaùt trieån beàn vöõng laø yeâu caàu caàn thieát maø doanh nghieäp phaûi quan taâm ñeå xaây döïng caùc böôùc ñi phuø hôïp.  Trong ñoù:

- Con ngöôøi luoân laø yeáu toá quan troïng vaø ñoùng vai troø soáng coøn ñoái vôùi söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûaDoanh nghieäp.  Vì vaäây Coâng ty caàn taäp trung vaøo vieäc xaây döïng moät ñoäi nguõ lao ñoäng coù kieán thöùc veàmaët khoa hoïc kyõ thuaät, coù nieàm ñam meâ vaø khaùt voïng ñeå cuøng doanh nghieäp höôùng ñeán muïc tieâu chung ñeà ra. Coâng ty seõ taïo moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå moïi ngöôøi lao ñoäng xem Coâng ty laø maùi nhaø chung,  nôi hoï thaät söï coù ñieàu kieän ñeå xaây döïng cuoäc soáng, coáâng hieán vaø cuøng ñöôïc höôûng thuï.  Thöông hieäu VINA NHATRANG phaûi ñöôïc ngöôøi lao ñoäng trong Coâng ty gìn giöõ, chaêm soùc vaø traân troïng nhö chính ngoâi nhaø cuûa moãi ngöôøi.

- Saûn phaåm môùi vaø Saûn phaåm truyeàn thoáng (bao goàm caû dòch vuï) khoâng ngöøng ñöôïc hình thaønh vaø caûi tieánveà maët chaát löôïng, coâng ngheä döïa treân yù töôûng saùng taïo, nhu caàu töø thò tröôøng thoâng qua phöông tieän kyõ thuaät hieän ñaïi, ñoäi nguõ lao ñoäng chuyeân nghieäp cuõng nhö  tuaân thuû quy trình kieåm soaùt, quaûn lyù saûn phaåm  moät caùch nghieâm ngaët.

 

Ñeå ñaùp laïi nieàm tin maø quyù khaùch haøng trong nöôùc, quoác teá vaø caùc toå chöùc, Hieäp hoäi, ban ngaønh Trung öông vaø ñòa phöông ñaõ daønh cho VINA NHATRANG trong thôøi gian qua, taäp theåLaõnh ñaïo - nhaân vieân Coâng ty Coå Phaàn Cô Khí VINA Nha Trang khoâng ngöøng noã löïc, phaán ñaáu ñeå xaây döïng VINA NHATRANG luoân laø nhaø saûn xuaát chuyeân nghieäp haøng ñaàu cuûa Vieät Nam vaø VINA NHATRANG luoân mang laïi cho quyù khaùch haøng nhöõng saûn phaåm chuyeân ngaønh thieát bò cheá bieán caøpheâ vaø noâng saûn vôùi “ Chaát löôïngvöôït troäi, Giaù caû caïnh tranh, Cheá ñoä haäu maõi chu ñaùo”.

Contact Details

Địa chỉ: Lô A7- A10 Cụm công nghiệp Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam 
Điện thoại: (+84.58) 3771193 / 3771194 
Fax: (+84.58) 3771153 
Website: www.vinanhatrang.vn 
Người liên hệ: Sales 
Email: sales@vinanhatrang.vn 
E-store của thành viên này: http://sieuthihangchatluong.com/vinanhatrang/ 
"My Showroom" service is provided by www.sieuthihangchatluong.com
Supermarket online of Vietnamese provides E-store , Purchase Online , Products , Auction & News
http://sieuthihangchatluong.com - The world of "sieuthihangchatluong" online!